Kadra

JĘZYK POLSKI

                     Dyrektor też miał kiedyś 15 lat… 

dr Jan Zgrzywa – dyrektor

Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1998-2000 zatrudniony jako wychowawca i nauczyciel języka polskiego w  Liceum  św. Marii  Magdaleny w Poznaniu. W tym samym czasie pracował na kursach przygotowujących młodzież klas ósmych do egzaminów wstępnych do liceów; współpracując ze Studium Nauczania Języka Polskiego UAM, uczył obcokrajowców, m. in. w ramach szkoły letniej; od 1999 r. doktorant w Instytucie Filologii Polskiej UAM. W latach 2000-2003 lektor języka polskiego na Christian-Albrechts-Universitӓt w Kilonii. Inicjator i współorganizator współpracy między Instytutem Slawistyki CAU w Kilonii a Instytutem Filologii Polskiej UAM. W latach 2003-2004 lektor języka polskiego na Georg-August-Universitӓt w Getyndze. W latach 2007-2008 guwerner w zakresie języka niemieckiego i historii. Od 2008 r. wykładowca na kierunku filologia polska jako obca w Collegium Polonicum w Słubicach. Współpracuje z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, będąc lektorem języka polskiego w Summer School. Współpracuje także z Kolegium Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Berlinie, specjalizując się w nauczaniu specjalistycznego języka polskiego. Adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Pracowni Leksykograficznej. Autor monografii o aforyzmach w prozie Olgi Tokarczuk i ćwiczeń gramatycznych do nauczania języka polskiego jako obcego. Jego publikacje naukowe dotyczą stylistyki utworów literackich oraz dydaktyki języki polskiego jako obcego.
Zainteresowania: rowery, stare samochody, muzyka, szczególnie operowa. Zajęcia odstresowujące: pływanie, codzienne długie spacery z psem, gotowanie, dobra lektura.

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

mgr Anna Wiącek

Magister germanistyki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Zielonogórskiego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku mediacja na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Obecnie pracownik dydaktyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wykładowca w Collegium Polonicum w Słubicach.

 

dr Artur Kopka

Doktor filozofii w zakresie nauk o polityce, magister germanistyki oraz europeistyki. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stypendysta Niemieckiej Wymiany Akademickiej DAAD oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku mediacja na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Obecnie pracownik naukowy w Katedrze Politologii Porównawczej oraz wykładowca w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, ponadto pracownik dydaktyczny w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wykładowca w Collegium Polonicum w Słubicach; kierownik Lektoratu Języków Obcych w Collegium Polonicum w Słubicach.

 

mgr Astrid Kapler

Absolwentka Uniwersytetu Poczdamskiego, Staffordshire University i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu. Od roku 2000 jest pracownikiem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Pracuje w Collegium Polonicum jako lektorka języka niemieckiego. Ustawicznie dokształca się, podnosząc swoje kwalifikacje w nauczaniu języków i w sposobach przekazywania wiedzy o kulturze społeczności mówiących językami, których się naucza. Jej hobby to podróże, czytanie i piłka nożna.

 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Agnieszka Skwarek

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowych Studiów Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim. Starszy wykładowca w Collegium Polonicum w Słubicach, tłumacz języka angielskiego. W latach 1994-2012 nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie. Od roku 2000 lektorka języka angielskiego, a następnie również języka polskiego jako obcego w Collegium Polonicum w Słubicach. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim metodami prowadzącymi do uzyskania przez studentów pełnej autonomii w uczeniu się języka obcego i posługiwaniu się nim.
Lubi dobre kino. Każdą wolną chwilę wykorzystuje na grę w tenisa.

mgr Kamilla Kędzierska-Kolendo

Absolwentka filologii angielskiej na UAM w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Wiedza o Europie i Unii Europejskiej na UAM. Wykładowca języka angielskiego w Collegium Polonicum oraz nauczyciel dyplomowany języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym, egzaminator maturalny oraz tłumacz przysięgły języka angielskiego. Zainteresowania: kultura, historia i sztuka krajów anglojęzycznych, podróże, polityka.

 

MATEMATYKA

mgr Marta Maliczak-Pietrow

Studia magisterskie na kierunku matematyka ukończyła na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym samym czasie ukończyła również studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu inżynierii finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 2010 roku jest nauczycielem matematyki i przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w Słubicach. Pracowała także jako nauczyciel matematyki w SP w Pamięcinie, w SP w Golicach oraz w SP nr 2 w Słubicach. Największe zainteresowania to samodzielnie organizowane podróże.

 

INFORMATYKA

mgr inż. Piotr Napierała

Absolwent informatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku informatyka w Collegium Polonicum w Słubicach.

 

BIOLOGIA

prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniony w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach. Od wielu lat prowadzi badania ekosystemów wodnych Zachodniej Polski oraz Brandenburgii. Jako biolog swoje zainteresowania naukowe rozwija w zakresie ekologii jezior, znaczenia roślinności wodnej w funkcjonowaniu ekosystemów jeziornych oraz biologii i ekologii ramienic. Poza działalnością czysto naukową od lat działa na rzecz promowania walorów przyrody województwa lubuskiego oraz Brandenburgii, co znajduje odzwierciedlenie w licznych zajęciach dla dzieci i młodzieży, projektach popularyzatorskich (m.in. Ekouniwersytet dla dzieci) jak i w publikacjach. Z zamiłowania jest przyrodnikiem, a jego wielką pasją jest nurkowanie.

 

CHEMIA, GEOGRAFIA

dr Aleksandra Ibragimow

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku gospodarka przestrzenna, ze specjalnością rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (2003-2007), a także ochrona środowiska ze specjalnością chemia środowiska (2002-2008). Doktorat z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012). Od 2013 r. adiunkt w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach. W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się m.in.: zagadnienia związane z problematyką zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego metalami śladowymi, europejska polityka wodna oraz problematyka terenów przygranicznych. Dr Aleksandra Ibragimow jest autorką monografii oraz współautorką kilkunastu artykułów naukowych publikowanych w punktowanych czasopismach naukowych z listy MNiSW. Wyniki swoich badań prezentowała na międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. we Włoszech, Belgii i Kanadzie, a umiejętności i kwalifikacje naukowe doskonaliła m.in. w Finlandii na University of Eastern Finland, gdzie w roku 2017 prowadziła zajęcia w ramach programu Erasmus+. W tym samym roku była także pracownikiem akademickim Fachhochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde w Niemczech. Dr Aleksandra Ibragimow od wielu lat popularyzuje nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych. Jest ona współautorką projektu edukacyjnego Ekouniwersytet dla dzieci realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w latach 2009-2010, a także wielu projektów autorskich, innowacji pedagogicznych oraz warsztatów profilaktycznych prowadzonych w języku polskim i niemieckim. Umiejętności i kompetencje pedagogiczne uzyskała podczas kursów oraz studiów podyplomowych. Wymienić tutaj należy przede wszystkim Dydaktykę Języka Niemieckiego w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu oraz Przygotowanie Pedagogiczne na Wydziale Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.

 

FIZYKA

mgr Dorota Strażewicz

Magister wychowania technicznego ze specjalizacją: zastosowanie technik komputerowych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Studia Podyplomowe Fizyka i Informatyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kurs kwalifikacyjny sztuka (muzyka i plastyka) w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2001 roku nauczyciel fizyki, techniki i plastyki w Gimnazjum nr 1 im. Zygmunta Imbierowicza w Słubicach. Od roku szkolnego 2016/2017 nauczyciel w Liceum Technicznym im. Tadeusza Tańskiego w Słubicach. Od 2017 roku pracownik Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach na stanowisku nauczyciel fizyki, plastyki i muzyki. Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w Hufcu Słubice. Hobby: podróże, turystyka, sport.

 

HISTORIA

dr hab. Elżbieta Lesiewicz

W 1990 r. ukończyła magisterium na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na Wydziale Historycznym. W latach 1990-92 była zatrudniona jako asystent w Instytucie Historii, od 1992 r. w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (obecnie Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Najnowszej Historii Politycznej). W 1999 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg

Absolwentka dwóch kierunków studiów: nauk politycznych oraz zarządzania i marketingu. Studia licencjackie na kierunku nauki polityczne odbywała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a studia magisterskie uzupełniające na kierunku Master of European Political Studies / Politologia na dwóch uniwersytetach: Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Równolegle ze studiami politologicznymi studiowała na kierunku zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 2015 r. jest profesorem nadzw. w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM; Od 2016 r. pełni funkcję prodziekana ds. badań i rozwoju. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej oraz ze współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej. Autorka wielu publikacji w Polsce i za granicą. Jest inicjatorką powołania i koordynatorem działalności Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” (http://helwecja.amu.edu.pl/). W latach 2014-2017 stypendystka programu MNiSzW dla wybitych młodych naukowców. Jest prezesem zarządu Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej (http://obiee.amu.edu.pl/). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, a także International Political Science Association.
Poza życiem zawodowym angażuje się w działalność misyjną. W roku 2009 z ramienia Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego była wolontariuszką w Ugandzie w ośrodku dla osieroconych chłopców. Wolne chwile stara się wykorzystać, podróżując i poznając nowe miejsca. Interesuje się dobrą muzyką.

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Jerzy Wieczorek

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp., kierunku wychowanie fizyczne – specjalność nauczycielska; ukończona specjalizacja z piłki ręcznej w 1986 r. Od września 1989 roku do zatrudniony na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. W 2003 r ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli – przysposobienie obronne dla szkół ponadgimnazjalnych. W 2004 r. ukończył międzynarodowy kurs instruktora rekreacji ruchowej w Kienbaum w Niemczech. W roku 2006 uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. W 2010 roku ukończył w Gorzowie Wlkp. kurs pierwszej pomocy. Od roku 1999 prowadzi zajęcia strzeleckie z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w USKS Muszkiet w Słubicach. Przygotowuje, organizuje i prowadzi zawody strzeleckie dla różnych grup wiekowych.

 

WIEDZA O KULTURZE

mgr Izabela Gołębiowska

Nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze z prawie dwudziestoletnim stażem. Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Szczecińskim. Karierę zawodową związała ze Słubicami i tutejszymi szkołami. Przez rok pracowała w Szkole Podstawowej nr 3, obecnie jest zatrudniona w Zespole Szkół Technicznych. Chętnie rozwija swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w warsztatach metodycznych. Jej pasją jest literatura, muzyka, w szczególności jazzowa, a także malarstwo i dobre kino.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Jarosław Sadowski

Nauczyciel dyplomowany. W 1987 roku po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w Zamiejscowym Wydziale w Gorzowie Wlkp. rozpoczął pracę w Zespole Szkół Samochodowych w Słubicach na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. W 1993 roku ukończył 3-letnie Trenerskie Studia Zawodowe na Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. Pracował na stanowisku trenera piłki nożnej w klubie Polonia Słubice. Studiując na Akademii Wychowania Fizycznego, uzyskał następujące uprawnienia: instruktora lekkiej atletyki, instruktora piłki koszykowej, instruktora pływania oraz instruktora piłki nożnej. Poza tym posiada stopień ratownika wodnego oraz stopień trenera II klasy piłki nożnej, a także uprawnienia wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Ma również uprawnienia kierownika wycieczek. Brał udział w konferencjach i warsztatach metodycznych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny oraz Lubuski Związek Piłki Nożnej. W 2006 roku uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. W trakcie pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego pracował jako trener piłki nożnej, prowadząc zespół Międzywojewódzkiej Ligii Juniorów; dwoje jego wychowanków było wielokrotnymi reprezentantami Polski w tej kategorii wiekowej. Jest współzałożycielem Szkółki Piłkarskiej przy Zespole Szkół Technicznych w Słubicach. Prowadził zespół IV ligi seniorów w Polonii Słubice oraz juniorskie zespoły koszykówki, które grały w Wojewódzkiej Lidze Juniorów. Za swoją pracę w Zespole Szkół Technicznych był wyróżniany nagrodami dyrektora szkoły – za zaangażowanie w pracę oraz osiągnięcia zawodowe potwierdzone sukcesami uczniów i troską o wizerunek placówki. Otrzymał również nagrody starosty powiatu słubickiego za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą, a także wyróżnienia i podziękowania burmistrza Słubic. Otrzymał srebrną, honorową odznakę Lubuskiego Związku Piłki Nożnej za zasługi dla piłkarstwa lubuskiego.

 

RELIGIA

prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tӧlle

Absolwentka filologii germańskiej (UAM Poznań, 1995) oraz teologii (Papieski Wydział Teologiczny, Poznań 1998), doktorat (2001) i habilitacja (2009) na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu. Od 2013 roku pracuje w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach, gdzie zajmuje się związkami literatury z religią i teologią oraz zagadnieniami związanymi z transferem kulturowym między Polską a Niemcami. Od 2016 roku jest również nauczycielką religii i języka niemieckiego w Katolickim Zespole Szkół im. Edyty Stein w Berlinie. Zainteresowania: siatkówka, jazda na rowerze, wycieczki, puzzle, scrabble, lektura biografii i tekstów autobiograficznych znanych osobistości.

 

SEKRETARIAT

Magdalena Jeżak-Tomasik, asystentka Dyrektora ULO

Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie programów europejskich. Przez blisko 10 lat była zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Słubicach, m. in. na stanowisku ds. promocji powiatu.  Lubi angażować się w ciekawe przedsięwzięcia z możliwie największą otwartością na współpracę zespołową. Miłośniczka filmów Stanisława Barei oraz dobrej literatury.