Rusza rekrutacja uzupełniająca do ULO!

Od dziś rusza rekrutacja uzupełniająca do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach! Nabór uzupełniający dotyczy klas o profilu humanistycznym i biologiczno-chemicznym.
Wypełniony wniosek o przyjęcie do klasy I wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w terminie do 15 lipca br. do godz. 15.00.
Wniosek oraz wszelkie informacje o naborze znajdują się w zakładce Rekrutacja.

 

DZIĘKUJEMY!

Już od września br. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach rusza z dwoma klasami o profilach: humanistycznym i biologiczno-chemicznym. Tym, którzy złożyli wniosek i obdarzyli nas swoim zaufaniem – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! Postaramy się ze wszystkich sił sprostać Państwa oczekiwaniom dotyczącym nauczania Waszych dzieci.

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu rekrutacji do klas pierwszych Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach na rok szkolny 2018/2019 w terminie do  5 lipca br. do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie przez kandydata woli nauki w ULO wraz z:

– przedłożeniem oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do ULO),

– zawarcie przez rodziców/opiekunów prawnych umowy o kształcenie swojego dziecka w ULO (umowa podpisana przez oboje rodziców, przedłożona w 2 egzemplarzach) http://liceum.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/UMOWA-KSZTA%C5%81CENIA-ULO-2018.2019.pdf ,

– przedstawieniem wniesienia opłaty wpisowej na konto bankowe ULO.

Jednorazową opłatę wpisową w wysokości 250 zł  należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe Banku Zachodniego WBK:

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach

ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

nr konta 72 1090 1115 0000 0001 3639 8528

tytułem: opłata wpisowa 2018/2019, imię i nazwisko dziecka

OŚWIADCZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W ULO

 

PRZYPOMINAMY

Uprzejmie przypominamy, że już dziś w sekretariacie ULO będzie można uzyskać informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019. Od godz. 12.00 będzie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych do podjęcia nauki w naszym Liceum.
Do 5 lipca br. rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć oświadczenie woli podjęcia nauki w naszej szkole.