Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące zostało pomyślane jako szkoła dla ambitnych uczniów chcących rozszerzać swoją wiedzę objętą programem szkolnym i spotykać się z nauczycielami, którzy z pasją tę wiedzę przekazują. Kadrę pedagogiczną Liceum tworzą najlepsi specjaliści w swoich dyscyplinach, łączący wiedzę z talentem dydaktycznym. Wśród nich są pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni UAM. Chcemy, aby nasi uczniowie rozwijali się szczególnie w tych dziedzinach, w których są uzdolnieni, dlatego od klasy II będą mieli możliwość współpracy z osobistym mentorem, specjalistą w wybranym przez nich obszarze nauki. Dzięki relacji mistrz-uczeń skorzystają już na poziomie liceum z zasobów naukowych UAM.

Z uwagi na międzynarodowy charakter pogranicza chcemy intensywnie kształcić naszych uczniów w dwóch językach: angielskim i niemieckim – obydwa na poziomie rozszerzonym. Nauka trzeciego języka obcego rozpocznie się od klasy II.

Liceum zamierza realizować zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze, zapewniając uczniom możliwość rozwoju w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Budynek Collegium Polonicum w Słubicach, którego współgospodarzem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pozwala na stworzenie uczniom znakomitych warunków do nauki w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.