Rekrutacja

OGÓLNE ZASADY NABORU UCZNIÓW DO I KLASY

UNIWERSYTECKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SŁUBICACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach decydują kryteria uwzględniające:

  • liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego,
  • liczbę punktów pochodząca z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego,
  • punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
  • punkty za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
  • liczbę punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia.

2. Do pierwszej klasy zostaną przyjęci uczniowie po ukończeniu gimnazjum na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.

3. W szkole obowiązują następujące opłaty:

– jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 250 zł (opłata nie podlega zwrotowi),

– czesne miesięczne w wysokości 450 zł (płatne przez cały rok, począwszy od września do sierpnia za dany rok szkolny).

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Banku Zachodniego WBK:

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach

ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

nr konta 72 1090 1115 0000 0001 3639 8528

tytułem: opłata wpisowa 2018/2019, imię i nazwisko dziecka

UWAGA!!! KARTĘ ZDROWIA MOŻNA DOSTARCZYĆ RAZEM ZE ŚWIADECTWEM UKOŃCZENIA GIMNAZJUM ORAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO!!!

STATUT ULO

REGULAMIN REKRUTACJI ULO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

UMOWA KSZTAŁCENIA ULO 2018.2019

Mieszkający poza Słubicami uczniowie, którzy podejmą naukę w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach, będą mieli możliwość zakwaterowania w internacie  Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego przy ul. Sienkiewicza 28 w Słubicach.