Rekrutacja

OGÓLNE ZASADY NABORU UCZNIÓW DO I KLASY

UNIWERSYTECKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SŁUBICACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

  1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach decydują kryteria uwzględniające:
  • liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ośmioklasisty,
  • liczbę punktów pochodząca z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych dla danego profilu oddziału (wyższa ocena),
  • punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • punkty za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty,
  • liczbę punktów uzyskanych w zakresie aktywności społecznej.
  1. Do pierwszej klasy zostaną przyjęci uczniowie po ukończeniu gimnazjum/szkoły podstawowej na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.
  2. W szkole obowiązują następujące opłaty:
  •  jednorazowa opłata wpisowa
  •  czesne miesięczne

(wysokość ww. opłat zostanie podana na spotkaniu informacyjnym w dniu 10 kwietnia 2019 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI ULO 2019 Absolwenci gimnazjum

REGULAMIN REKRUTACJI ULO 2019. Absolwenci szkoły podstawowej

Mieszkający poza Słubicami uczniowie, którzy podejmą naukę w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach, będą mieli możliwość zakwaterowania w internacie  Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego przy ul. Sienkiewicza 28 w Słubicach.