Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące zostało pomyślane jako szkoła dla ambitnych uczniów chcących rozszerzać swoją wiedzę również poza wymagania podstawy programowej i spotykać się z nauczycielami, którzy z pasją tę wiedzę przekazują. Kadrę pedagogiczną Liceum tworzą najlepsi specjaliści w swoich dyscyplinach, łączący wiedzę z talentem jej przekazywania. Wśród nich są pracownicy badawczo-dydaktyczni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Chcemy, aby nasi uczniowie rozwijali się szczególnie w tych dziedzinach, w których są uzdolnieni, dlatego od klasy II mają możliwość zgłębiania wiedzy z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W tym celu Liceum bierze udział w różnych przedsięwzięciach naukowych organizowanych dla młodzieży przez UAM. 

Liceum realizuje zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze, zapewniając uczniom możliwość rozwoju w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Kameralna atmosfera w szkole sprzyja bezpośrednim kontaktom między uczniami i kadrą pedagogiczną.

Budynek Collegium Polonicum w Słubicach, którego współgospodarzem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pozwala na stworzenie uczniom znakomitych warunków do nauki w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz w laboratoriach przedmiotowych.

 

UAM logotyp  CP logotyp